RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

MESÉS ÉLMÉNYFESTŐ TÁBOR A DUNA-HÁZBAN

 1. Az alkotóműhely szervezője

A Kézműves mesetábor c. alkotóműhely” (továbbiakban: Alkotóműhely) szervezője a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47., képviseli: Dr. Lajos Tamás Lászlóné Altorjai Anita vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

 • Az Alkotóműhelyen résztvevő személyek

Az Alkotóműhelyen részt vehet minden 7-14. éves, nem cselekvőképtelen természetes személy, kizárólag 18. életévét betöltött szülője/ törvényes képviselője hivatalos hozzájárulásával (a továbbiakban: Résztvevő), aki megfelel a jelen Részvételi Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt feltételeknek.

Résztvevő az Alkotóműhelyre történő jelentkezéssel, azaz a  https://duna-haz.com/ honlapon közzétett jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben Résztvevő a Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, az Alkotóműhelyen nem jogosult részt venni. Az Alkotóműhely lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 • Az Alkotóműhely időtartama, gyakorisága

Az alábbiakban megjelölt napokon és időpontokban:

2024. május 2-4., csütörtök-szombat 9:00-16:00 óra

 • Az Alkotóműhelyen való részvétel díja

Az Alkotóműhelyen való részvétel ingyenes, beleértve az alapanyagok, kellékek, festőeszközök költségét is.

 • A Szervező jogai

Amennyiben az Alkotóműhely során bizonyítottan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Alkotóműhelyt szüneteltesse, vagy törölje.

Szervező nem felel a Alkotóműhely esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), a Alkotóműhely során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget. Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Alkotóműhelyről kizárja azt a Résztvevőt, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki visszaél más Résztvevő adataival, különösen személyes adataival.

Résztvevők elfogadják, hogy a Alkotóműhelyen való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az Alkotóműhelyen való részvétel lehetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja.

 • Adatkezelés

Adatkezelő: az Alkotóműhely során történő személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Az adatkezelés célja:

Szervező a Résztvevő által az Alkotóműhelyen történő részvételkor megadott személyes adatokat

 • az Alkotóműhely eredményes lebonyolítása,
 • a Résztvevő azonosítása,
 • a Résztvevőkkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

céljából kezeli.

A kezelt adatok köre:

Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Résztvevő alábbi személyes adatait:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám,
 • lakóhely (csak település)

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Résztvevő a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a 6. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A megfelelő tájékoztatást jelen Szabályzat, különösen annak jelen 6. pontja szolgálja. Az Alkotóműhelyre tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Résztvevő a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@dunamsz.hu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja Résztvevő figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében az Alkotóműhelyen a továbbiakban nem vehet részt.

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy Résztvevő személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Résztvevő személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja Résztvevők személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Résztvevő bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. Résztvevő a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai Szervező adatbázisába az Alkotóműhely eredményes lebonyolításához szükséges ideig, Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Résztvevő jogai:

 • Résztvevő jogosult arra, hogy Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 • Résztvevő kérheti, hogy Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Résztvevő kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 • Résztvevő kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
  • Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
  • közérdekből végzett feladat ellátásához;
  • a népegészségügyet érintő közérdekből;
  • közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 • Résztvevő a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 • Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére Szervező korlátozza az adatkezelést, ha:
 • Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
  • az adatkezelés jogellenes, de Résztvevő ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
  • Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Résztvevő igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Résztvevő tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

Résztvevő továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

Résztvevő jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja Résztvevő kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül tájékoztatja Résztvevőt.

A jogérvényesítés lehetőségei:

Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@dunamsz.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén Résztvevő a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Résztvevő a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhat: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

Résztvevő továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.

Tel.:                 +36 (1) 391-1400

Fax:                 +36 (1) 391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:           http://naih.hu

 • Egyéb rendelkezések
  • Bármilyen vitás kérdésben Szervező döntése az irányadó.
  • Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát az Alkotóműhelyt akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.
  • A Szabályzat módosításait, illetve az Alkotóműhely esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően Szervező közzéteszi a Alkotóműhely jelen Szabályzat 2. pontjában megjelölt oldalán. Az Alkotóműhelyre jelentkező Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, jelen Alkotóműhellyel kapcsolatos döntése végleges, és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.