ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ön a honlapon (a https://duna-haz.com navigálási címen elérhető internet szolgáltatás) történő regisztrációval elfogadja az alábbi feltételeket.
Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv./adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.).
Definíciók:
A jelen nyilatkozat alkalmazása során használt fogalmak alatt a vonatkozó jogszabályok meghatározásai szerinti fogalmakat kell érteni.
Az adatkezelő személye:
Személyes adatait a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Bojtár utca 41-47., képviseli: Altorjai Anita, vezérigazgató; a továbbiakban: DMSZ) kezeli. Személyes adatai vonatkozásában a DMSZ egyben adatfeldolgozó is.
Az Adatkezelés jogalapja:
A DMSZ a honlap felhasználói által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a következő alapokon kezeli:
– az érintett hozzájárulásával;
– jogszabályi felhatalmazás alapján, jogszabályban meghatározott módon és mértékben (a DMSZ-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében).
A törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az adatkezelés elvei:
A DMSZ személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az adattakarékosság és a pontosság, korlátozott tárolhatóság elveit szem előtt tartva kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. A DMSZ továbbá csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és ezeket csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Adatbiztonság:
Az adatkezelő (egyben adatfeldolgozó) megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat a DMSZ védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelés célja, köre:
Ön a honlapon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
– az Önnel való kapcsolattartás,
– a honlapon keresztül feltett, illetve a honlapon feltüntetett e-mail címeken keresztül megküldött kérdések nyilvánosságra hozatala során történő adatkezelés és piackutatás.
Az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.
Közösségi beépülő modulok:
Honlapunkon használjuk a közösségi hálók beépülő moduljait („beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” gombját.
Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapon (a https://duna-haz.com navigálási címen elérhető internet szolgáltatás) történő regisztrációval tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a böngészője kapcsolatot teremtsen az érintett közösségi háló szervereivel, és továbbítsa a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez.
Az adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modulok szolgáltatói általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, hogy keresse fel és tekintse meg ezen szolgáltatók által a honlapjukon közzétett adatvédelmi tájékoztatókat.
Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok):
A naplófájlok:
A Webonic tárhelyszolgáltató által működtetett szerver automatikusan tárolja a honlap látogatóinak cookie tájékoztatóban részletezett adatait.
Ezen adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.
A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek.
Jogok és jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Az adatvedelem@dunamsz.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt és feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Kérésére az általunk kezelt személyes adatait széles körben használt, olvasható digitális formátumban a rendelkezésére bocsájtjuk.
Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
– a DMSZ jogi kötelezettségeinek vagy az ügyféllel kötött szerződés teljesítéséhez;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
– közérdekből végzett feladat ellátásához;

– a népegészségügyet érintő közérdekből;
– közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.
Amennyiben az előbbiek nem állnak fenn, személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a DMSZ-re vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelés) a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatait a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációval adott hozzájárulásának visszavonásával a honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a jövőben nem veheti igénybe.
A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekből vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabály alapján kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Jogos tiltakozását követően a DMSZ személyes adatait nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Utóbbi esetben Önt a DMSZ a tiltakozásra adott válaszában részletesen tájékoztatja.
Az Ön személyes adatainak kezelését korlátozzuk,
– ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
– ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
– ha a DMSZ-nek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;
– ha Ön tiltakozik adatainak közérdekből vagy a DMSZ, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
A korlátozás ideje alatt a DMSZ a személyes adatait a tároláson kívül más célra nem használhatja.
Fent rögzített jogainak gyakorlása esetén a DMSZ indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja kérelmét és a szükséges intézkedéseket megteszi. A megtett intézkedésekről, illetve ezek esetleges elmaradásának jogos indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a DMSZ a kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatja Önt.
Amennyiben Ön a DMSZ meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a DMSZ székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi oldalon tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek; illetékességük iránt pedig a következő oldalon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso).
A bírósági úton felül jogorvoslattal, panasz formájában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
További információ: http://naih.hu

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
A DMSZ adatvédelmi szabályzata: https://dunamsz.hu/kozerdeku/?lang=hu_hu