Az előadás címe: Lélekműhely Torockón (továbbiakban: Előadás)
Az előadás időpontja: 2021. október 1. péntek 19:00-21:00 óra (romániai idő szerint)
Az előadás helyszíne: Duna-Ház (Torockó, Fő utca 292., irányítószám: 517610. Fehér megye, Románia)

 1. Az Előadás szervezője

Az Előadás szervezője a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhelye: 1037. Budapest, Bojtár u. 41-47., képviseli: Dobos Menyhért vezérigazgató; a továbbiakban: Szervező).

 1. Az Előadáson résztvevő személyek

Az Előadáson részt vehet minden 16. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen természetes személy, (a továbbiakban: Résztvevő), aki megfelel a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek.

Résztvevő az Előadásra történő jelentkezéssel, azaz a https://duna-haz.com/lelekmuhely-szorongasok-nelkul/ oldalon történő regisztrációval (a továbbiakban: részvétel) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Részvételi szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben Résztvevő a Részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, az Előadáson nem jogosult részt venni. Az Előadás lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi szabályzat szerint történik. Amennyiben a Részvételi szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni

 1. Az Előadás időtartamát, gyakoriságát jelen Részvételi szabályzat főcíme tartalmazza.
 1. Az Előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
 2. A Szervező jogai

Amennyiben az Előadás során bizonyítottan technikai vagy – különösen a jelenlegi járványhelyzetre vonatkozó – biztonsági probléma merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy az Előadást elhalassza, szüneteltesse vagy törölje.

Szervező nem felel az Előadás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése), az Előadás során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget. Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Szervező fenntartja a jogot, hogy az Előadásról kizárja azt a Résztvevőt, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki visszaél más Résztvevő adataival, különösen személyes adataival.

Résztvevő elfogadja, hogy a Részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A Szervező az Előadáson való részvétel lehetőségét a Részvételi szabályzat megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja.

 1. Adatkezelés

Adatkezelő: az Előadás során megadott személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Az adatkezelés célja:

a Szervező a Résztvevő által az Előadás szervezése és lebonyolítása során megadott személyes adatait:

 • az Előadás eredményes lebonyolítása,
 • a Résztvevő azonosítása,
 • a Résztvevőkkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.

A kezelt adatok köre:

Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Résztvevő alábbi személyes adatait:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám,
 • lakóhely (csak település)

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Résztvevő a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a 6. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A megfelelő tájékoztatást jelen Részvételi szabályzat, különösen annak jelen 6. pontja szolgálja. Az Előadásra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Résztvevő a Szervezőhöz fordulhat az adatvedelem@dunamsz.hu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja Résztvevő figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében az Előadáson a továbbiakban nem vehet részt.

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy Résztvevő személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Résztvevő személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja Résztvevők személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Résztvevő bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. Résztvevő a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába az Előadás eredményes lebonyolításához szükséges ideig, Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Résztvevő jogai:

 • Résztvevő jogosult arra, hogy Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 • Résztvevő kérheti, hogy Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Résztvevő kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 • Résztvevő kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges
  • Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
  • közérdekből végzett feladat ellátásához;
  • a népegészségügyet érintő közérdekből;
  • közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 • Résztvevő a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 • Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére Szervező korlátozza az adatkezelést, ha
  • Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
  • az adatkezelés jogellenes, de Résztvevő ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
  • Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Résztvevő igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Résztvevő tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

Résztvevő továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

Résztvevő jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja Résztvevő kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül tájékoztatja Résztvevőt.

A jogérvényesítés lehetőségei:

Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@dunamsz.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén Résztvevő a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Résztvevők a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

Résztvevő továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.
Tel.:                 +36 (1) 391-1400
Fax:                 +36 (1) 391-1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:           http://naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések
  • Bármilyen vitás kérdésben Szervező döntése az irányadó.
  • Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát az Előadást (sorozat esetében akár annak időtartama alatt) egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.
  • A Részvételi szabályzat módosításait, illetve az Előadás esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően Szervező közzéteszi az Előadás jelen Részvételi szabályzat 2. pontjában megjelölt oldalán. Az Előadásra jelentkező Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, jelen Előadással kapcsolatos döntése végleges, és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.